نارسایی قلبی ارثی، با سبک زندگی سالم کنترل نمی‌شود